Уважаеми съграждани,

Това са проблемите и реалните предложения на една програма за  град Ямбол, постъпили при мен от граждани, кандидати за общински съветници, експерти, които през  в хода на предизборните дни, ще допълваме заедно.

Искам да използвам времето на предизборната кампания за срещи с жителите на града.

Моля Ви да участвате активно като обсъждате, внасяте своите предложения и предлагате конкретни решения.

Искам да чуя всеки от Вас, за да мога правилно да определя акцентите в своята програма и ще Ви бъда много благодарен да участвате в нейното оформяне.

 

Нека заедно направим Ямбол цивилизован, удобен и комфортен град!

 

 

С уважение: Валентин Ревански

 

1. Социална политика

- Възстановяване на Пенсионерски клуб „Диана“

- Редовна помощ на пенсионери; кухня

- Малцинства - трудова реализация, повишаване здравна култура

- Премахване на таксите в детските градини

- Занимателни активности за деца по квартали

- Омбудсман на общината

- Стимулиране на раждаемостта - такси детски градини, бонуси, парично стимулиране

- Намаляване на таксите в яслите и детските градини (или безплатно) на децата, както следва: за едно дете – с 50%, за две деца до 6-годишна възраст – с 75%, за три деца до 6-годишна възраст – безплатно

- Безстопанствени животни - кастрация, приюти

- Усилена работа с деца в риск

- Да обсъждаме в кампанията наболелите въпроси, свързани със строгите критерии и мерки за приемните семейства, както и темата за Програма за защита на детето.

- По-голяма достъпност до социални услуги на възрастни хора

- Финансиране на домашни помощници от общината

- Промяна на „Дом майка и дете“ в дом за стари хора

- Приют за бездомни хора

- Да се разкрие денонощна телефонна линия за сигнали на местна почва вместо 112

- Подкрепа квалифицираните специалисти с висше образование, решили да живеят и работят в Ямбол – съдействие за намиране на работа, за осигуряване на общински жилища за младите семейства с дете/деца и др.

- Програма за подкрепа на млади хора до 35 години, решили да започнат самостоятелен бизнес в общината; изграждане на бизнес инкубатор за подпомагане на младите хора, стартиращи собствен бизнес (без да се създават предпоставки за конкурентно предимство или нелоялна конкуренция срещу вече съществуващия бизнес)

- Осигуряване на безплатно ползване на общински имоти за от 1 до 3 години при защитена бизнес програма за стартиране на собствен бизнес от млади хора

- Създаване на социален фонд за подпомагане на хората с ниски доходи;  за сметка на общинския бюджет от 50 до 100 % от стойността на картите за пътуване  в градския транспорт за пенсионерите над 65 години

- Предоставяне на общински места за поставяне на малки търговски обекти или за услуги с цел подпомагане на хората с увреждания

- Разширяване дейността и обхвата на домашния социален патронаж, ефективно и пълноценно използване на Социалния център

- Поемане на 50 % от стойността на картите за пътуване на учениците по градски транспорт по време на учебната година, когато местоживеенето е отдалечено от училището повече от 1 км

- Повишаване на финансовите средства за поддържането на общинските клубове, използвани от пенсионерите

- Изграждане на обособени места за разхождане на кучета в по-големите квартали

- Подпомагане на семейства при раждане на дете при определени критерии (поне със завършено средно образование, осигурени и с постоянен адрес в Ямбол поне 3-год.)

- Транспорт за трудно подвижни хора, в координация с другите общини

 

 

 

2. Инфраструктура и благоустройство

 

- Рехабилитация на уличната мрежа с приоритет кварталите. Препавиране.

- Кръгови кръстовища - ХЕС, кръстовище Практикер и кръстовище Темса, кръстовище до училище Хр. Смирненски

- Тротоари, велоалеи

- Поетапно изграждане на ЛЕД осветление

- Синя зона - поне да не се разширява повече, въвеждане на такса за 1 час престой 0,50 ст.

- Оптимизация на автобусните линии в кварталите - Възраждане и Васил Левски

- Подобряване на инфрастуктурата в индустриaлната зона

- Обезопасяване - сгради и дървета

- Подходящо освежаване на сгради по предварително зададени критерии (дограма, цвят) по проектните предложения.

- Пренастройване на светофарните уредби и поставяне на нови - горните кръстовища, Лидл

- Обновяване на културни или ключови обекти - читалища, училища, центрове

- Възстановяване на дейността на полигон Любен Каравелов (детска площадка за уроци по безопасност на движението)

- Редовно залесяване и правилна поддръжка на зелените площи

- Почистване на местата със съборени гаражи и обособяването им в зелени зони.

- За да не се налагат ежедневни ремонти, да се сменят изцяло водопроводните тръби

- Реорганизация на системата за събиране и обработка на отпадъците и поставяне на повече контейнери

- Кварталите – основни територии на въздействие - увеличаване на бюджетните средства за благоустрояването им

- Основен ремонт на сградата на Младежкия дом и превръщането му в Общински младежки център

- Възстановяване и вдъхване на живот на Минералната баня като един от символите на града и превръщането й в културно-информационен център

- Почистване коритото на река Тунджа в градската част, превръщане в зона за отдих, риболов и водни атракции

- В 4-годишен период възстановяване и ремонт на спортната база: изграждане на лекоатлетическата писта, футболното игрище, залата на стадиона;  реконструкция на зала „Диана” или построяване на нова зала; възстановяване на плувните басейни в училищата, изграждане на открит градски плувен басейн

- Целенасочена дейност по опазването и превръщането на парк „Боровец” в зона за отдих; възстановяване на „Ормана” като крайградска зона за отдих на ямболските граждани

- Изграждане на квартални зони за спорт, отдих, разходки и игри като се използват и интегрират изградените до момента кътове и площадки

- стимулиране на доброволчеството за разяснителни кампании сред децата и гражданите за ползите да живеем в чиста околна среда

 

3. Образование

- Оптимизация на общинската материална база съобразена с разпределението на деца по квартали. Осигуряване на общинска субсидия за училищен транспорт.

- Възстановяване  на загубената връзка между община, инспекторат, директори на училища и детски градини и учители с цел подобряване нивото на средното образование и качеството на управление на учрежденията.

- Осигуряване на специалисти, които да подпомагат училищата и детските градини при оформяне на документи за кандидатстване по проекти.

- Запазване на нивата на учителските заплати при намаляване на броя на  децата в една паралелка/група.

- Затягане на общинския контрол и проверки на училищата. Повишаване на ефективността и отговорността на директори и учители. Частично финансиране на училищата за заплати на млади преподаватели

- Сътрудничество между училищата, бизнеса и Бюрото по труда. Организиране на кариерни форуми.

- Стипендии, финансирани от местния бизнес за ученици от професионалните гимназии, които да бъдат обвързани с договори за работа при съответния работодател поне 5 години, след завършването им.

- Образование - актуални специалности и програми, съобразени с търсенето на пазара на труда - земеделие, технически специалности, стипендии

- Общежития за ученици и студенти

- Да се въведат часове по практика/дуално обучение в гимназиите спрямо нужните кадри в града

- Приемане на 4-годишна програма за приоритетно развитие на образованието в общината – за ремонтите на базата, за подпомагане на извънкласните дейности, за квалификацията на учителите и др

- Финансово подпомагане на училищата за осигуряване на собственото им участие при  реализирането на спечелени проекти по европейски и национални програми

- Стимулиране на училищата за преминаване на едносменен режим на работа, както и за ефективно използване на общинската материална база за образование

- Осигуряване на подходящо място за клуб на IT специалистите в града

- Стартиране на кампанията „Стара хартия за нова книга“

- Обществено обсъждане и приемане на решение за ремонт и пълноценно използване на сградата на бившото НУ „Ради Колесов” в кв. Каргон

 

4. Здравеопазване

- Подобряване на базата или „прераждане“ на болницата (да се направи нов анализ за необходимите средства и локация, да се търси сътрудничество с частни фирми във финансирането, вероятна друга локация е военните поделения под Боровец , ЦСМП, спортните сгради и съоръжения, Младежки дом, военни имоти

4.1.Общинско здравеопазване

- Подобряване състоянието на сградния фонд и условията на работа. Стимулиране на работещите в ДКЦ 1 и 2, Училищното здравеопазване, детските ясли и градини. Привличане на млади кадри в сектора.

4.2.Болнично здравеопазване

- Завареното "тежко наследство" - като база и кадрово обезпечаване, както и липсата на адекватни реформи в този сектор, изискват "Спешни мерки и решения". Функциониращата областна болница е в  изключително тежко  състояние - 17 рушещи се сгради и над 85% "пенсионирани лекари и медицински сестри, санитарки на 6 часов работен ден с 490 лв. месечна заплата. Проект "Нова болница", който от 40 години се предлага по време на избори!

 

Предлагаме:

 

- Спешна среща на здравния и финансовия министри с Общинския съвет и Кмет и "публично решение" относно проект "Нова болница“, обвързан с конкретни срокове и реално остойностяване.

- При липса на Решение от Министерски Съвет или неспазване на поетите ангажименти, в срок до 6 месеца - Общински Съвет-Ямбол да си върне собствеността върху проекта "Нова болница".

- След придобиване на собствеността върху "Новата Болница", спешно да се влезе в преговори и да се търси "стратегически частен инвеститор", който да избере довършване на новата болницата или построяване на нов мултифункционален болничен комплекс на подходящо място, с добра локация и с обвързаност за кариерно развитие на лекари и медицински специалисти в клиниките или болниците на "инвеститора"

4.3.Възможности за кариерно развитие и обучение на лекари и медицински специалисти в Ямбол

- В тази посока Ямбол е закъснял с десетилетия!

 

Предлагаме:

 

- Отпускане на стипендии на бъдещи лекари и медицински специалисти, след сключване на дългосрочни договори за работа.

- Осигуряване на Общински жилища или квартири за лекари и медицински специалисти - след сключване на дългосрочни договори за работа.

- Преговори за създаване на "Медицински колеж" в Ямбол

- Ангажиране на водещи специалисти в медицината, родени в Ямбол - с цел обучение (теоретично или практическо) на ямболски лекари и медицински специалисти.

 

5. Спорт

- Организирана реклама за предстоящи спортни събития и мачове (футбол, баскетбол и т.н)

- създаване на условия за развитие на физическо възпитание и спорт в общинските детски градини и общинските училища

- здравословния начин на живот на всички граждани. "Спортът близо до дома" - кампания за изграждане на спортни площадки - тенис маси, стрийт-фитнес площадки в различни квартали на града

- сътрудничество между спортни клубове /известни спортни треньори/ и учители по физическо възпитание за създаване на училищни спортни секции

- консултативен съвет към Кмета само с участието на млади хора-от училища, млади семейства, студенти и т.н. Този консултативен съвет ще се среща веднъж месечно с Кмета и общинския съвет, ще предлага, ще участва, ще се допитва до младите хора.

- подпомагане на спортните клубове в града чрез подкрепа при организиране на спортни събития, отворени дни със свободен достъп за граждани. Подкрепа за участие в международни състезания, домакинства на града при мащабни спортни форуми и събития.

- Привличане на гост-треньори по спортове, вещи треньори от града да бъдат консултанти по проекти

- Развитие на часовете по физическо образование и активностите в училищата. Допълнителни часове по физическо възпитание по определени видове спортове - волейбол, баскетбол и тн.

- Връщане на славата на Спортното училище; стимулиране на спорта в града

- Преразглеждане на Правилата за наградите на община Ямбол

- Финансова подкрепа на спортните клубове по прозрачни критерии и показатели, без облагодетелстване на определени клубове, поемане на средствата за издръжка от общинския бюджет

- Организирана реклама за предстоящи спортни събития и мачове (футбол, баскетбол и т.н)

- Развиване на материалната база на училищата (тенис кортове, бокс) с участието на училището, общината и бизнеса.

- Насърчаване на децата в неравностойно положение към активен спорт

 

6. Култура

- Популяризиране дейността на местните таланти

- Да се изгради сцена за самодейни представления между Младежкия дом и зала Диана

- Реконструкция и експониране на национален обект Ямболска крепост – може да се използва като локация за откриване на кампанията

- Освежаване на сгради и съоръжения в града от художници

 

7. Компетентна и отговорна администрация

- „Подмладяване“ на администрацията и подобряване на тяхната квалификация

- Електронен трансфер на данни от институции (общински)

- Разширяване на видео наблюдението и преразглеждане функциите и дейностите на „СПООР” – включване охраната на общинските обекти

- Автоматизиране и софтуерно развитие

- Брифинги на 3 месеца от кмета

- Офиси на общински служби не само в центъра на града, въвеждане на мобилни консултанти

- Периодични срещи с бизнеса за нуждите му

- Мобилни приложения за подаване на сигнали, градски транспорт, работно време, културно-масови събития

- Оптимизиране на  разписанието за градския транспорт – възстановяване на връзката на гражданите от кварталите „Бенковски”, „Каргон”, „Златен рог” и  в района на „Курткая” след 20.00 часа

- Учредяване на Общински младежки съвет

- Разширяване на услугата такса смет с безплатно еднократно изхвърляне на строителни отпадъци за всеки отделен жилищен имот

- Интернет платформата за сигнали за корупция от граждани

- Да се въведат информационни дни в кварталите веднъж в месеца, за да се информират гражданите за социални услуги  от Общината. На срещите да се записват оплаквания и сигнали от гражданите.

- През първата година приемен ден на Кмета всеки петък, през следващите години приемен ден веднъж месечно; веднъж месечно срещи на общинските съветници с гражданите по квартали.

- Изграждане на обществени експертни съвети в различните области на общинското самоуправление, работещи като консултативни органи към Кмета

- Провеждане на широки дискусии сред гражданите по всеки значим за развитието на Ямбол въпрос и/или проблем; при нужда организиране на допитване/референдум

- Седмични срещи с представителите на медиите за подобряване на информираността на гражданите и осъществяване на пълноценна и открита обратна връзка

- Задължително участие на общински съветници от опозицията в комисиите по търгове и общински поръчки

- Определяне на такса смет само и единствено според количеството, а не според стойността на жилищата и имотите, както е до сега

- Преминаване на финансовото обезпечаване  на медицинските кабинети към бюджетите на училищата; разкриване на стоматологични кабинети в училищата с над 500 ученици

 

8. Икономика и развитие

- Подпомагане на малкия и среден бизнес

- Инвеститори за ключови сгради - ПЧП (търговски обект в кв. Бенковски)

- Привличане на ИТ и технологични компании в града, чрез данъчни облекчения и ниски наеми на общински активи.

- Сътрудничество между отделните общини в област Ямбол, Община Сливен и съседните области:

Икономическа  зона с четири лентов път свързващ градовете Ямбол и Сливен.

- Укрепване и развитие на общинската собственост. Спиране на процеса за декапитализация на общината – прекратяване на порочната практика за разпродажба на общинската собственост с цел кратковременни или корпоративни интереси

- Разработване и приемане на програма за публично-частното партньорство с цел ефективно използване на общинските ресурси и максимална принадена стойност за общността

- Предоставяне на парцели за жилищно строителство срещу изграждането и предоставянето на определен брой жилища на общината

- „Замразяване” равнището на местните данъци и такси, стремеж към максимална ефективност в използването на общинските средства

- Ревизиране на проекта за новата болница, пускането й поетапно (например е готова до 6-тия етаж и после при необходимост да се пускат другите етажи)

- Стабилизиране на общинските предприятия, обсъждане на възможностите за създаване на общинско търговско дружество в сферата на комуналните дейности

 

9. Екология

- организиране за почистване на площи и река Тунджа;

- походи сред природата с деца, обръщайки специално внимание на състоянието на природата и замърсяването, вследствие човешки дейности и липса на контрол;

- разходки с лодки по река Тунджа;

- засаждане на стотици дървета;

- изготвяне на екологични оценки на инвестиционни намерения;

- изготвяне и разпространение в училищата и детските градини на флайери за вредите от изхвърлените отпадъци в природата;

- оптимизиране на проекта за почистване на градското корито на река Тунджа;

- подготовка и обучение на общинската полиция за извършване на строг контрол към замърсителите на природата и околната среда, включително назначаване най-малко на 2 лица от ромски произход;

- стимулиране на доброволчеството за разяснителни кампании сред децата и гражданите за ползите да живеем в чиста околна среда;

- оптимизиране събиране и обработка на отпадъците, което ще допринесе за намаляване на данъците на гражданите.